top of page

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU

Sme významným výrobcom strojárskych výrobkov, ktoré dodávame svojim zákazníkom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z európskych a ďalších krajín sveta. Chceme ponúkať zákazníkom produkty a služby s vysokou úžitkovou hodnotou. 

Vedenie organizácie si uvedomuje trendy v požiadavkách zákazníkov na dodávky výrobkov a služieb v požadovanej kvalite, dohodnutom termíne, množstve a za konkurencieschopné ceny pri pozitívnom prístupe k  životnému prostrediu. Pre naplnenie týchto požiadaviek je zavedený systém manažérstva kvality a environmentu. Vedením organizácie je vyhlásená táto

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU,

ktorá nám zabezbečí trvalú udžateľnosť prostredníctvom zásad v nasledujúcich oblastiach:

svecgroup biele logo.png

   Zákazníci

Budovať so zákazníkmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy.

Dodávať objednané množstvo v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite.

svecgroup biele logo.png

Dodávatelia

Budovať s dodávateľmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy.

Vykonávať transparentné výberové konania.

svecgroup biele logo.png

Zamestnanci

Podporovať rozvoj povedomia a spôsobilosti zamestnancov uplatňovať požiadavky integrovaného systému pre dosiahnutie vysokej úrovne kvality práce.

Chrániť zdravie pracovníkov a účinnou prevenciou predchádzať úrazom.

svecgroup biele logo.png

Technológie a infraštruktúra

Aktívne podporovať zavádzanie nových technológií, ktoré budú prínosom pre zákazníkov i našu organizáciu.

Optimalizovať logistické toky materiálov a výrobkov v organizácii.

svecgroup biele logo.png

Životné prostredie a zainteresované strany

Aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi, organizáciami a orgánmi samosprávy, ktoré pôsobia v dosahu organizácie.

Podieľať sa na sponzorovaní verejnoprospešných aktivít v okruhu pôsobnosti organizácie.

Znižovať riziká environmentálnych aspektov  životného prostredia.

svecgroup biele logo.png

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje dodržiavať vyššie uvedené zásady a :

Dodržiavať bezpečnosť práce, spoločenskú zodpovednosť a etiku podnikania.

Plniť požiadavky všetkých, pre organizáciu záväzných, zákonov a právnych predpisov.

Neustále zlepšovať integrovaný systém manažérstva kvality a environmentu.

Rozvíjať internú a externú komunikáciu pre riešenie otázok zainteresovaných strán.

bottom of page